In english På svenska
 

ORGANISAATIO

Tarkempaa tietoa organisaation eri toimijoista saat klikkaamalla alla olevan kaavion tekstejä.

Ravintohuolto Taloushallinto IT-palveluyksikkö Puhdistuspalvelut Hoitotyön vastuualue Tekninen huolto Puutarha Fysioterapia ja liikunta Hoito-osastot Laboratorio Yleishallinnon sihteerit Sosiaalityön yksikkö Psykologit Lääkekeskus Tukipalvelujen tulosalue Sairaanhoidon tulosalue Arkistotoimi Johtoryhmä Laajennettu johtoryhmä Johtava lääkäri Itä-Suomen yliopisto/Oikeuspsykiatrian klinikka Johtokunta THL:n sivuille VALVIRA:n sivuille Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille Työ- ja toiminnallinen terapia

 

 

JOHTOKUNTA toimikausi 1.6.2017-31.5.2021 (päivitetty 15.1.2020)

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
 
pj. Jukka Kärkkäinen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Merja Kovasin, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helena Vorma, lääkintäneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Eino Saarelainen, osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala
Minna Piispanen, mielisairaanhoitaja, Niuvanniemen sairaala
Jari Tiihonen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Heimo Viinamäki, professori, Itä-Suomen yliopisto
Sami Uotinen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto
Anu Nemlander, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Merja Miettinen, toimialajohtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Antti Hedman, johtajaylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki
Mikko Korhonen, kuntoutusjohtaja, Kuopion kaupunki
Ansa Sonninen, terveydenhuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sami Remes, aluehallintoylilääkäri, Itä-Suomen aluehallintovirasto
   
Läsnäolo-oikeutetut:  
Johtava lääkäri Kari Ojala  
Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen  
Talousjohtaja Ilpo Kääriäinen  
Tarja Koskela, sihteeri  

Johtosääntö

Takaisin organisaatiokaavioon

 

JOHTORYHMÄ

Johtava lääkäri, Kari Ojala, puheenjohtaja
Professori, Jari Tiihonen
Johtava ylihoitaja, Aila Vokkolainen
Talousjohtaja, Ilpo Kääriäinen
Mielisairaanhoitaja Mikko Heimonen / Mielisairaanhoitaja Markku Korhonen (varajäsen)

Tuula Jauhiainen, sihteeri

Takaisin organisaatiokaavioon

 

LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ

Johtava lääkäri Kari Ojala, puheenjohtaja
Professori Jari Tiihonen
Ylilääkäri Jarmo Paanila
Ylilääkäri Tero Hallikainen
Ylilääkäri Kari Ojala
Ylilääkäri Heli Tuppurainen
Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen
Turvallisuuspäällikkö Anssi Kuosmanen
Ylihoitaja Irkku Höök
Ylihoitaja Satu Tuovinen
Talousjohtaja Ilpo Kääriäinen
Apulaistalousjohtaja Vuokko Hallikainen
Mielisairaanhoitaja Mikko Heimonen / Mielisairaanhoitaja Markku Korhonen (varajäsen)
Mielisairaanhoitaja Minna Piispanen / Sairaanhoitaja Veera Laukkanen (varajäsen)


Tuula Jauhiainen, sihteeri

Takaisin organisaatiokaavioon

 

JOHTAVA LÄÄKÄRI

Kari Ojala, johtava lääkäri p. 0295 242 226

Johtavan lääkärin sihteeri
Tuula Jauhiainen, p. 0295 242 221

Takaisin organisaatiokaavioon

 

ARKISTOTOIMI

Arkistotoimi on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, jota johtaa ja valvoo johtava lääkäri.

Arkistotoimen tehtävänä on muun muassa
 • varmistaa asiakirjojen käytettävyys
 • säilyttää asiakirjat turvallisesti
 • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
 • hävittää tarpeeton aineisto
 • luovuttaa pysyvästi säilytettävät asiakirjat Joensuun maakunta-arkistoon
 • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta.

Sairaalalle on laadittu arkistotoimen ja asiakirjahallinnon toimintaohje sekä arkistonmuodostussuunnitelma.


Takaisin organisaatiokaavioon

 

SAIRAANHOIDON TULOSALUE

Potilaan tutkimus ja hoito-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

 

LÄÄKEKESKUS

Lääkekeskus vastaa sairaalan lääkehuollosta määräysten edellyttämällä tavalla. Asiakkaina ovat sairaalan potilasosastot, EEG, laboratorio, työterveyshuolto ja hammashuolto. Lääkekeskus farmaseuttisen tiedon asiantuntijana tukee yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimintaa asiakkaiden terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien parantamiseksi.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

LABORATORIOT

EEG- laboratorio toteuttaa sairaalan tarvitsemat EEG- ja EKG-tutkimukset sekä ECT-hoidon. Palveluitamme käyttävät sairaalan potilasosastot, työterveyshuolto sekä rajoitetusti ulkoiset ostajat.

Yhteystiedot
Niuvanniemen sairaala
EEG-laboratorio
Niuvankuja 65
70240 Kuopio
p.0295 242 301
f. (017) 3682 416

Laboratorion palveluja käyttävät hoitopotilaat, mielentilatutkimuspotilaat ja työterveyshuollon asiakkaat. Laboratorio osallistuu Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan tutkimustyöhön. Laboratoriossa tehdään kliinisen hematologian ja kemian aloihin kuuluvia tutkimuksia. Työ painottuu hoitopotilaiden psyykenlääkkeiden vaikutuksen tarkkailuun ja päihteiden seulontaan.

Yhteystiedot
Niuvanniemen sairaala
Laboratorio
Niuvankuja 65
70240 Kuopio
p.0295 242 303
f. (017) 3682 416

Takaisin organisaatiokaavioon

 

PSYKOLOGIT

Psykologiyksikkö toimii psykologian ja neuropsykologian asiantuntijana potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä hoidossa ja tutkimusjaksolla olevien potilaiden ja mielentilatutkimukseen määrättyjen henkilöiden kliinisissä psykologisissa tutkimuksissa. Psykologien ammatillinen työskentely perustuu psyykkisten toimintojen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen sekä psykologisen kehityksen lainalaisuuksien tuntemukseen. Psykologin työote on potilaslähtöinen. Psykologit noudattavat toiminnassaan lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä sekä muita psykologeja koskevia viranomaissäädöksiä ja määräyksiä.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

Sosiaalityöntekijät toimivat sosiaalityön asiantuntijoina osana moniammatillisia työryhmiä. Potilastyössä keskeisenä tavoitteena on potilaiden sosiaalisen toimintakyvyn säilymisen ja kehittymisen tukeminen ammatillisen sosiaalityön keinoin. Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä potilaiden läheisten ja viranomaisverkostojen kanssa ja voivat antaa yleisinformaatiota sairaalan käytännöistä.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

SAIRAANHOIDON HALLINNON SIHTEERIT

Sairaanhoidon hallinnon sihteerit toimivat johtavan lääkärin alaisen sairaanhoidonhallinnon ja oikeuspsykiatrian professorin johtaman klinikan toimistotehtävissä. Yksikössä työskentelee johtavan lääkärin sihteeri, ylilääkäreiden sihteeri, professorin sihteeri, tutkimussihteeri, arkistosihteeri ja toimistosihteereitä.

Johtavan lääkärin sihteerin tehtäviin kuuluvat toimistosihteereiden lähiesimiestehtävät, kokousten sihteerinä toimiminen, tiedottaminen johtavan lääkärin ohjeiden mukaisesti, potilasliikenteeseen liittyvät tehtävät sekä muut johtavan lääkärin antamat tehtävät.

Ylilääkäreiden sihteerin tehtäviin kuuluvat ylilääkäreiden alaisten valitusasiakirjojen käsittely, maksusitoumusten ylläpito ja mielentilatutkimustoimintaan liittyvät sihteerin tehtävät sekä muut ylilääkäreiden antamat tehtävät.

Professorin sihteerin ja tutkimussihteerin tehtäviin kuuluvat oikeuspsykiatrian klinikan toimistotehtävät, tieteellisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan sihteeritehtävät, matkajärjestelyt ja muut professorin antamat tehtävät.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mielentilatutkimustoimintaan liittyvät sihteerin tehtävät, potilaita koskevien tekstien puhtaaksikirjoitus, tarkkailulausuntoihin liittyvä seuranta ja puhtaaksikirjoitus sekä eteenpäin toimittaminen, potilaskertomusten perustaminen ja huoltaminen sekä päivittäminen. Sosiaalityön yksikössä on yksi toimistosihteeri, joka vastaa mm. rajoiterekisterien ylläpidosta. Myös muilla toimistosihteereillä on omia vastuualueita kuten gynekologin, sisätautilääkärin, lastentautien ja lastenendokrinologian konsultaatiosanelujen puhtaaksikirjoitus. MIII-kierron seuranta sekä hoitoilmoitusrekisteri ja potilaslaskenta kuuluvat toimistosihteerin tehtäviin. Lisäksi toimistosihteeri osallistuu osaston toimistorutiineihin mahdollisuuksien mukaan.

Arkistosihteerin tehtäviin kuuluu arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen sekä huolehtiminen päätearkiston säilytys-, hoito- ja käyttöpalvelutehtävistä. Hän vastaa myös potilaskertomus- ja röntgenarkiston hoitamisesta. Arkistosihteeri huolehtii arkistotoimen yhtenäisten ohjeistusten laatimisesta ja sairaalan arkistotoimeen liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. Hän valvoo, että sairaalan eri toimintayksiköiden arkistotoimen tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Arkistosihteeri toimii arkistoimikunnan puheenjohtajana.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUALUE

Lääketieteellisestä sairaanhoidosta vastaa ylilääkäri. Potilaiden tutkimuksesta, hoidosta ja taudinmäärityksestä päättää lääkäri. Ylilääkäri ja ylihoitaja toimivat työparina organisoiden hoitotyön resurssit potilaan hoitamisen palvelukseen.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

HOITOTYÖN VASTUUALUE

Hoitotyön hallinto johtaa ja kehittää sairaanhoidon osana olevaa eri toimintayksiköissä tapahtuvaa laadukasta hoitotyötä ja sen hallintoa sekä näiden tutkimusta, opetusta sekä kehittämistä. Hoito-työn vastuualueeseen kuuluu 14 osastoa, henkilöstöpooli, EEG, laboratorio, sisätautikirurginen sairaanhoitaja ja työ- ja toiminnallinen terapia.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

HOITO-OSASTOT

Osastojen esittelyt-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

 

TYÖ- JA TOIMINNALLINEN TERAPIA

Työ- ja toiminnallinen terapia-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

 

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Tukipalvelujen tulosalueen tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea sairaalan toimintaa tuottamalla taloushallinnon, tietohallinnon, materiaalihuollon, ravintohuollon, siivoushuollon, teknisen huollon, puutarhan ja vaatehuollon palveluja.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Taloustoimisto tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja sairaalan toiminnan tukemiseksi, ja se toimii osana THL:n tilivirastoa. Taloustoimisto vastaa osaltaan sairaalan strategisen suunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta, se laatii taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen sekä tilinpäätöksen, kehittää ulkoista ja sisäistä laskentatointa sekä laskenta- ja seurantajärjestelmiä, huolehtii talousraportoinnista, maksuliikenteestä, osto- ja myyntireskontrasta sekä potilasvarojen hoidosta. Tehtäviin kuuluvat myös kirjanpito, palkanlaskenta, nimikirjanpito, kunnia- ja virka-ansiomerkkiesityksesten käsittely, eläkeasiat, tapaturmiin ja sairausvakuutuksiin liittyvät asiat sekä matkustus- ja asuntoasiat. Taloustoimisto huolehtii myös puhelinvaihteesta, vahtimestari- ja lähettipalveluista sekä hankinnoista lääkkeitä lukuun ottamatta.

Henkilöstötoimiston tehtävänä on muun muassa

 • tuottaa henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja sairaalan muille toimintayksiköille
 • vastata henkilöstöön liittyvien raporttien tuottamisesta
 • vastata sairaalan työaikajärjestelmän sekä hr-järjestelmän toimivuudesta.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

IT-palveluyksikkö

IT-palveluyksikkö toimii sairaalan toimialariippumattomia ICT-palveluja tilaavana yksikkönä ja toimialasidonnaisten ICT-palvelujen tuottajana tietohallintostrategian mukaisesti. Toimialariiappumattomat ICT-palvelut ostetaan valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta (Valtori).

Takaisin organisaatiokaavioon

 

MATERIAALIHUOLTO

Materiaalihuollon tehtävänä on vastata tukipalveluyksikkönä Niuvanniemen sairaalan kulutusmateriaalista ja sen saatavuudesta siten, että yksiköt voivat toimia häiriöttä ja taloudellisesti.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

RAVINTOHUOLTO

Ravintokeskuksen tehtävänä on tuottaa sairaalan ravintopalvelut. Asiakkaina ovat potilaat, henkilökunta ja sairaalan vieraat.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

PUHDISTUSPALVELUT

Siivouspalveluihin kuuluvat siivous ja erilaiset potilaan perushoidon avustustehtävät.

Tehtäviä ovat
 • siivoushuolto
 • ravintohuolto
 • liinavaate- ja vuodehuolto
 • yhteistyö ja vuorovaikutus potilaan kanssa ja
 • välinehuolto.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

TEKNINEN HUOLTO

Tekninen huolto suorittaa tukipalveluyksikkönä sairaala- ja kiinteistötekniikkaan liittyvät työt ja kuljetustehtävät. Tavoitteena on mahdollistaa sairaalan kaikkien osastojen ja yksiköiden häiriötön toiminta on mahdollista.

Tehtäviä ovat muun muassa
 • sairaalalaitteiden ja kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt
 • lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkölaitteiden huollot ja korjaukset
 • sairaalan kalusteiden, ovien ja ikkunoiden korjaukset sekä pinnoitustyöt
 • varusteiden kiinnitykset, esimerkiksi ilmoitustaulut, käsipyyhetelineet, saippua-annostelijat
 • lukkojen huollot ja korjaukset
 • henkilö- ja tavarakuljetukset
 • ulkoalueiden auraus ja hiekoitus.

Takaisin organisaatiokaavioon

 

PUUTARHA

Puutarhan esittely-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

 

VAATEHUOLTO

Niuvanniemen sairaalan vaatehuolto tarjoaa palveluita vaate- ja tekstiiliasioissa osastoille, potilaille ja henkilökunnalle. Vaatehuollosta vastaa vaatteistonhoitaja, joka suunnittelee, hankkii ja valmistaa sairaalan tekstiilit, myös erityistekstiilit sekä hoitaa vaatteiden ja tekstiileiden korjaukset, poiston ja käsittelyn.

Takaisin organisaatiokaavioon