Työ ja toiminnallinen terapia

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Hoitomenetelmät / Työ ja toiminnallinen terapia

Ulko- ja puutarhatyöterapiaryhmä ULPU

Ulpu on sairaalan suurin, 80 paikkainen työterapiayksikkö, jossa on 60 potilaspaikkaa ulkotyöryhmässä ja 20 potilaspaikkaa puutarhatyöryhmässä. Ulpussa työskentelee 7 ohjaajaa, joilla kaikilla hoitoalan koulutus. Ulpussa potilaan hoito ja kuntoutus perustuvat sairaalan hoitofilosofiaan ja työterapian kuntoutuksen portaisiin.

Työterapiatehtävät Ulpussa ovat laaja-alaiset ja niitä on koko sairaalan alueella. Työterapiatehtävät Ulpussa on jaettu 5 eri moduuliin; puutarha, metsätyöryhmä, puistoalueiden hoitoryhmä, kuljetusryhmä sekä jäte- ja pyykkihuoltoryhmä. Lisäksi tarjoamme kaikille sairaalan potilaille yhdessä liikunnan ja fysioterapian kanssa liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa

Osastot hakevat työterapiapaikkaa potilaille Ulpuun lähetteellä, jonka jälkeen potilas käy yhdessä osaston henkilökunnan kanssa tutustumassa työyksikköön. Lähetteet ja työterapiatoimintaan liittyvät asiat käsitellään Ulpun hoitotiimissä, johon ohjaajien lisäksi voi osallistua osaston henkilökuntaa. Tarvittaessa hoitotiimiin osallistuu työterapiayksikön lähiesimies ja työterapiasta vastaava lääkäri. 

Ohjaajat ja potilaat liikkuvat tarpeen mukaan työterapiayksikön sisällä. Ulpun hoitotiimi määrittelee toiminnan sisäiset painopisteet. Ensisijaisesti potilaan sijoituspiste työterapiayksikössä määräytyy henkilökohtaisen kuntoutustarpeen mukaan.

Erityisen tuen ryhmätoiminta

Toiminta-ajatuksena on tarjota suljettujen osaston potilaille erityisen tukevia, 45 minuutin toiminnallisia ryhmiä Ulpu:n puitteissa työterapia-aikana ja sen ulkopuolella. Ryhmien tarkoituksena on antaa yksilöllisiä valmiuksia varsinaiseen työterapiaan siirtymiseen. Ulpu:n ohjaajat pitävät ryhmiä yhdessä osaston henkilökunnan kanssa.

Terapiatalo

Sairaalaan vuonna 1985 rakennetussa hyvin varustetussa terapiatalossa toimivat kudonta ja askartelu sekä tekninen työterapiapiste. Terapiatyönä valmistettuja tuotteita on mahdollisuus ostaa terapiatalon myymälästä. Myymälä on avoinna terapiatalon työpäivinä arkisin.

Kudonta

Kudonnan työterapiassa valmistetaan erilaisia tekstiili- ym. töitä kutoen, ommellen, virkaten, neuloen, solmien, taitellen ja punoen. Tilaustöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Kudonnan työterapiaa ohjaa kaksi ohjaajaa.

Askartelu

Askartelussa työterapiaa ohjaa kaksi ohjaajaa. Meillä on mahdollisuus opetella monenlaisia kädentaitoja erilaisilla tekniikoilla mm. verhoilua, ompelua, neulomista, monenmoista askartelua ja vaatteiden korjausta.  Tilaustöitä esimerkiksi ompelua ja huonekalujen verhoilua tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Tekninen työ

Teknisessä työssä neljä ohjaajaa vastaa erilaisten terapiatöiden ohjaamisesta. Teknisessä työssä tehdään tilauksesta muun muassa: polkupyörien huoltoa, taulunkehystystä, huonekalujen verhoilua, metallitöitä ja puutöitä.

Taideterapia

Taideterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa taiteen eri elementtejä (musiikki, kuva, tanssi, kirjallisuus) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Taideterapia voi tarpeen mukaan olla sekä yksilö- että ryhmäterapiaa. Taideterapian tarkoituksena on potilaan voimavarojen mukaisesti tukea ja etsiä mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Taideterapiassa ei edellytetä aiempaa osaamista.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja potilaan väliseen yhteistyöhön ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakyvyn rajoituksista ja ympäristöllisistä esteistä. Toimintaterapia on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista kuntoutusta, jota voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisena.

Niuvanniemen sairaalassa toimintaterapeutit tekevät yksilöllisiä toimintakyvyn arviointeja, johon lääkäri tekee lähetteen työryhmän pohdintaan ja hoitosuunnitelmaan perustuen. Lähetepyyntö määrittää arvioinnin laajuuden. Se voi olla laaja-alainen kartoitus potilaan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä tai se voi kohdentua erityisesti johonkin toimintakyvyn osa-alueeseen (ajan käytön hallintaan, päivittäisistä toimista selviämiseen) Toimintakyvyn arvioinnissa saadaan kuvailevaa tietoa siitä, miten psyykkinen häiriö näkyy toiminnassa ja miten se vaikuttaa päivittäiseen toimintaan. Arvioinnissa potilas saa realistista ja konkreettista tietoa ja palautetta omasta toiminnastaan. Yhteenveto toimintakyvyn arvioinnista käydään läpi yhdessä potilaan ja hoitavan työryhmän kanssa.

Fysioterapia

Fysioterapia on osa potilaan kokonaishoitoa. Se on tavoitteellista ja suunnitelmista, joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta. Yksilöterapiaan tullaan lähetteellä. Ryhmät ovat avoimia osaston sisäisiä ryhmiä esim. jumppaa, rentoutusta ja venyttelyä. Fysioterapian keinoilla ja menetelmillä pyritään mm. hahmottamaan omaa kehoa ja sen avulla rakentamaan ehjää minä-kuvaa. Fysioterapeutin työnkuvaan olennaisena osana kuuluu myös somaattisten vaivojen kuntoutus ja ergonomian ohjaus.

Liikunta

Liikunta tarjoaa potilaille mahdollisuuden monipuoliseen, suunniteltuun ja säännölliseen liikuntaan sairaalan hyvissä ja monipuolisissa liikuntatiloissa. Liikunnan tavoitteena on potilaiden fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen ja edistäminen sekä mielihyvän tuottaminen liikunnan keinoin. Liikuntaa toteutetaan ryhmäliikuntana ja tarvittaessa myös yksilöllisesti.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. (Suomen musiikkiterapiayhdistys).