Organisaatio

/ Sairaalan toiminta / Organisaatio

Johtokunta, toimikausi 1.6.2021-31.5.2025 (päivitetty 13.10.2022)

Jäsenet

 1. pj. Jukka Kärkkäinen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 3. Eino Saarelainen, osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala
 4. Sami Uotinen, johtava lakimies, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 5. Ansa Sonninen, terveydenhuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
 6. Antti Hedman, vastaavalääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 7. Jari Saarinen, yleisten palveluiden toimialajohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 8. Jari Tiihonen, professori, Itä-Suomen yliopisto

Henkilö­kohtaiset varajäsenet

 1. Anu Muuri, kehittämisjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 3. Henri Salomaa, sairaanhoitaja, Niuvanniemen sairaala
 4. Sari Raassina, hallintoylilääkäri, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
 5. Katja Maksimainen, terveydenhuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
 6. Heikki Miettinen, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue
 7. Mikko T. Korhonen, Ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 8. Tommi Tolmunen, professori, Itä-Suomen yliopisto

Läsnäolo-oikeutetut

 1. Johtava lääkäri Allan Seppänen
 2. Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen
 3. Talousjohtaja Ilpo Kääriäinen
 4. Tarja Koskela, sihteeri

Takaisin organisaatiokaavioon

Johtoryhmä

Johtava lääkäri, Allan Seppänen, puheenjohtaja
Professori, Jari Tiihonen
Johtava ylihoitaja, Aila Vokkolainen
Talousjohtaja, Ilpo Kääriäinen
Mielisairaanhoitaja Mikko Heimonen / Mielisairaanhoitaja Markku Korhonen (varajäsen)

Sari Kiiskinen, sihteeri

Takaisin organisaatiokaavioon

Laajennettu johtoryhmä

Jäsenet
Johtava lääkäri Allan Seppänen, puheenjohtaja
Professori Jari Tiihonen
Ylilääkäri Tero Hallikainen
Ylilääkäri Kristiina Kivimies
Ylilääkäri Markku Lähteenvuo
Ylilääkäri Heli Tuppurainen
Johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen
Ylihoitaja Irkku Höök
Ylihoitaja Satu Tuovinen
Talousjohtaja Ilpo Kääriäinen
Apulaistalousjohtaja Vuokko Hallikainen
Turvallisuuspäällikkö Anssi Kuosmanen
Psykologi Teija Rissanen

Henkilöstön nimeämät edustajat:
Sairaanhoitaja Henri Salomaa
Mielisairaanhoitaja Mikko Heimonen
Osastonhoitaja Eino Saarelainen, johtokunnan henkilöstöjäsen

Kokemusasiantuntija

Sari Kiiskinen, sihteeri

Takaisin organisaatiokaavioon

Johtava lääkäri

Allan Seppänen, johtava lääkäri p. 0295 242 204

Johtavan lääkärin sihteeri
Sari Kiiskinen, p. 0295 242 221

Takaisin organisaatiokaavioon

Arkistotoimi

Arkistotoimi on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, jota johtaa ja valvoo johtava lääkäri. Arkistotoimen tehtävänä on muun muassa

 • varmistaa asiakirjojen käytettävyys
 • säilyttää asiakirjat turvallisesti
 • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
 • hävittää tarpeeton aineisto
 • luovuttaa pysyvästi säilytettävät asiakirjat Kansallisarkiston Joensuun toimipaikkaan
 • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta.

Sairaalalle on laadittu arkistotoimen ja asiakirjahallinnon toimintaohje sekä arkistonmuodostussuunnitelma.

Takaisin organisaatiokaavioon

Sairaanhoidon tulosalue

Potilaan tutkimus ja hoito-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

Lääkekeskus

Lääkekeskus vastaa sairaalan lääkehuollosta määräysten edellyttämällä tavalla. Asiakkaina ovat sairaalan potilasosastot, EEG, laboratorio, työterveyshuolto ja hammashuolto. Lääkekeskus farmaseuttisen tiedon asiantuntijana tukee yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimintaa asiakkaiden terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien parantamiseksi.

Takaisin organisaatiokaavioon

Laboratoriot

EEG- laboratorio toteuttaa sairaalan tarvitsemat EEG- ja EKG-tutkimukset sekä ECT-hoidon. Palveluitamme käyttävät sairaalan potilasosastot, työterveyshuolto sekä rajoitetusti ulkoiset ostajat.

Yhteystiedot
Niuvanniemen sairaala
EEG-laboratorio
Niuvankuja 65
70240 Kuopio
p. 0295 242 301

Laboratorion palveluja käyttävät hoitopotilaat, mielentilatutkimuspotilaat ja työterveyshuollon asiakkaat. Laboratorio osallistuu Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikan tutkimustyöhön. Laboratoriossa tehdään kliinisen hematologian ja kemian aloihin kuuluvia tutkimuksia. Työ painottuu hoitopotilaiden psyykenlääkkeiden vaikutuksen tarkkailuun ja päihteiden seulontaan.

Yhteystiedot
Niuvanniemen sairaala
Laboratorio
Niuvankuja 65
70240 Kuopio
p. 0295 242 303

Takaisin organisaatiokaavioon

Psykologit

Psykologiyksikkö toimii psykologian ja neuropsykologian asiantuntijana potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa sekä hoidossa ja tutkimusjaksolla olevien potilaiden ja mielentilatutkimukseen määrättyjen henkilöiden kliinisissä psykologisissa tutkimuksissa. Psykologien ammatillinen työskentely perustuu psyykkisten toimintojen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen sekä psykologisen kehityksen lainalaisuuksien tuntemukseen. Psykologin työote on potilaslähtöinen. Psykologit noudattavat toiminnassaan lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä sekä muita psykologeja koskevia viranomaissäädöksiä ja määräyksiä.

Takaisin organisaatiokaavioon

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijät toimivat sosiaalityön asiantuntijoina osana moniammatillisia työryhmiä. Potilastyössä keskeisenä tavoitteena on potilaiden sosiaalisen toimintakyvyn säilymisen ja kehittymisen tukeminen ammatillisen sosiaalityön keinoin. Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä potilaiden läheisten ja viranomaisverkostojen kanssa ja voivat antaa yleisinformaatiota sairaalan käytännöistä.

Takaisin organisaatiokaavioon

Sairaanhoidon hallinnon sihteerit

Sairaanhoidon hallinnon sihteerit toimivat johtavan lääkärin alaisen sairaanhoidonhallinnon ja oikeuspsykiatrian professorin johtaman klinikan toimistotehtävissä. Yksikössä työskentelee johtavan lääkärin sihteeri, ylilääkäreiden sihteeri, professorin sihteeri, tutkimussihteeri ja toimistosihteereitä.

Takaisin organisaatiokaavioon

Lääketieteellinen vastuualue

Lääketieteellisestä sairaanhoidosta vastaa ylilääkäri. Potilaiden tutkimuksesta, hoidosta ja taudinmäärityksestä päättää lääkäri. Ylilääkäri ja ylihoitaja toimivat työparina organisoiden hoitotyön resurssit potilaan hoitamisen palvelukseen.

Takaisin organisaatiokaavioon

Hoitotyön vastuualue

Hoitotyön hallinto johtaa ja kehittää sairaanhoidon osana olevaa eri toimintayksiköissä tapahtuvaa laadukasta hoitotyötä ja sen hallintoa sekä näiden tutkimusta, opetusta sekä kehittämistä. Hoitotyön vastuualueeseen kuuluu 14 osastoa, henkilöstöpooli, EEG, laboratorio, sisätautikirurginen sairaanhoitaja ja työ- ja toiminnallinen terapia.

Takaisin organisaatiokaavioon

Hoito-osastot

Osastojen esittelyt-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

Työ- ja toiminallinen terapia

Työ- ja toiminnallinen terapia-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

Tukipalvelujen tulosalue

Tukipalvelujen tulosalueen tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea sairaalan toimintaa tuottamalla taloushallinnon, tietohallinnon, materiaalihuollon, ravintohuollon, siivoushuollon, teknisen huollon, puutarhan ja vaatehuollon palveluja.

Takaisin organisaatiokaavioon

Talous- ja henkilöstöhallinto

Taloustoimisto tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja sairaalan toiminnan tukemiseksi, ja se toimii osana THL:n tilivirastoa. Taloustoimisto vastaa osaltaan sairaalan strategisen suunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta, se laatii taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen sekä tilinpäätöksen, kehittää ulkoista ja sisäistä laskentatointa sekä laskenta- ja seurantajärjestelmiä, huolehtii talousraportoinnista, maksuliikenteestä, osto- ja myyntireskontrasta sekä potilasvarojen hoidosta. Tehtäviin kuuluvat myös kirjanpito, palkanlaskenta, nimikirjanpito, kunnia- ja virka-ansiomerkkiesitysten käsittely, eläkeasiat, tapaturmiin ja sairausvakuutuksiin liittyvät asiat sekä matkustus- ja asuntoasiat. Taloustoimisto huolehtii myös puhelinvaihteesta, vahtimestari- ja lähettipalveluista sekä hankinnoista lääkkeitä lukuun ottamatta.

Henkilöstötoimiston tehtävänä on muun muassa

 • tuottaa henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja sairaalan muille toimintayksiköille
 • vastata henkilöstöön liittyvien raporttien tuottamisesta
 • vastata sairaalan työaikajärjestelmän sekä hr-järjestelmän toimivuudesta.

Takaisin organisaatiokaavioon

IT-palveluyksikkö

IT-palveluyksikkö toimii sairaalan toimialariippumattomia ICT-palveluja tilaavana yksikkönä ja toimialasidonnaisten ICT-palvelujen tuottajana tietohallintostrategian mukaisesti. Toimialariippumattomat ICT-palvelut ostetaan valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta (Valtori).

Takaisin organisaatiokaavioon

Materiaalihuolto

Materiaalihuollon tehtävänä on vastata tukipalveluyksikkönä Niuvanniemen sairaalan kulutusmateriaalista ja sen saatavuudesta siten, että yksiköt voivat toimia häiriöttä ja taloudellisesti.

Takaisin organisaatiokaavioon

Ravintohuolto

Ravintokeskuksen tehtävänä on tuottaa sairaalan ravintopalvelut. Asiakkaina ovat potilaat, henkilökunta ja sairaalan vieraat.

Takaisin organisaatiokaavioon

Puhdistuspalvelut

Siivouspalveluihin kuuluvat siivous ja erilaiset potilaan perushoidon avustustehtävät. Tehtäviä ovat

 • siivoushuolto
 • ravintohuolto
 • liinavaate- ja vuodehuolto
 • yhteistyö ja vuorovaikutus potilaan kanssa ja
 • välinehuolto.

Takaisin organisaatiokaavioon

Tekninen huolto

Tekninen huolto suorittaa tukipalveluyksikkönä sairaala- ja kiinteistötekniikkaan liittyvät työt ja kuljetustehtävät. Tavoitteena on mahdollistaa sairaalan kaikkien osastojen ja yksiköiden häiriötön toiminta on mahdollista. Tehtäviä ovat muun muassa

 • sairaalalaitteiden ja kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt
 • lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkölaitteiden huollot ja korjaukset
 • sairaalan kalusteiden, ovien ja ikkunoiden korjaukset sekä pinnoitustyöt
 • varusteiden kiinnitykset, esimerkiksi ilmoitustaulut, käsipyyhetelineet, saippua-annostelijat
 • lukkojen huollot ja korjaukset
 • henkilö- ja tavarakuljetukset
 • ulkoalueiden auraus ja hiekoitus.

Takaisin organisaatiokaavioon

Puutarha

Puutarhan esittely-sivulle

Takaisin organisaatiokaavioon

Vaatehuolto

Niuvanniemen sairaalan vaatehuolto tarjoaa palveluita vaate- ja tekstiiliasioissa osastoille, potilaille ja henkilökunnalle. Vaatehuollosta vastaa vaatteistonhoitaja, joka suunnittelee, hankkii ja valmistaa sairaalan tekstiilit, myös erityistekstiilit sekä hoitaa vaatteiden ja tekstiileiden korjaukset, poiston ja käsittelyn.

Takaisin organisaatiokaavioon