Sjukhusets verksamhet

/ Sjukhusets verksamhet

Niuvanniemi sjukhus ansvarar för produktion av högklassiga, riksomfattande och rättspsykiatriska sinnesundersökningar och tjänster inom den högspecialiserade sjukvården. Dessutom ansvarar det för sin del för personalens arbetsplatsutbildning och utvecklingsverksamhet inom rättspsykiatri. På sjukhuset finns 284 vårdplatser för vuxna och 12 vårdplatser för minderåriga patienter. Sjukhuset fungerar som Kuopio universitets rättspsykiatriska klinik vars syfte är att ta hand om grund- och fortbildning samt kompletterande utbildning inom rättspsykiatri samt om hälsovetenskaplig forskning.

Niuvanniemi sjukhus värden

 1. Patienten i fokus
  Vi arbetar och utvecklar vår verksamhet med patienten i fokus. Patienten deltar i planeringen och utvärderingen av vården och i beslutsfattandet om vården. Vi beaktar patientens individuella behov och resurser. Genom förhållandet mellan patienten och den egna skötaren skapar och stödjer vi individuella hjälpmetoder. Vi tar hänsyn till patientens livssituation och anhöriga.
 2. Respekt för de grundläggande rättigheterna och människovärdet
  Grunden för vår verksamhet är att vi respekterar de grundläggande rättigheterna och människovärdet. Vårdbesluten baserar sig på medicinsk och terapeutisk diagnos och de kan motiveras. Vi respekterar patientens självbestämmande och integritet. Vi uppskattar och respekterar varandra och arbetar enligt denna princip.
 3. Yrkesmässighet och resultatrik verksamhet
  Vi agerar utan dröjsmål enligt lagar, författningar och regler. Vår verksamhet är målinriktad, ansvarsskyldig och pålitlig. Vår resultatrika verksamhet bygger på effektiv vård som baserar sig på forskningsrön, ekonomiska och smidiga verksamhetsprocesser samt personalens högklassiga och multiprofessionella kunnande och motivation.
 4. Rättvisa och öppenhet
  Vår verksamhet är konsekvent, motiverad, öppen och transparent. Vi ser till att patienterna och personalen får aktuell information. Alla har rätt att bli hörda i ärenden som gäller dem själva. Vi ger konstruktiv respons och behandlar alla jämlikt.
 5. Arbetshälsa
  Vi tar hand om personalens arbetshälsa. Verksamheten som upprätthåller arbetshälsan är aktiv och görs i vidsträckt samarbete med Statskontoret, företagshälsovården, arbetsgivaren och tjänsteinnehavarna. Kontinuerligt beaktande av arbetarskyddsärenden och trygg arbetsmiljö ger ett väsentligt stöd för arbetshälsan och arbetsmotivationen. Samarbetsförfarandet som baserar sig på lagen är en central resurs på sjukhuset.