Undersökning och vård av patienter

/ Sjukhusets verksamhet / Undersökning och vård av patienter

Patienterna tas in på sjukhuset antingen för vård eller för undersökning. Med undersökning avses av rätten förordnad sinnesundersökning. Patienterna som tas in för vård kommer till sjukhuset enligt beslutet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA) eller på ansökan av sjukvårdsdistriktet enligt beslutet av sjukhusets överläkare. Sjukhusets chefläkare beslutar när patienten kan tas in på sjukhuset, vilket betyder att VALVIRA inte med sitt beslut kan förorsaka överplatssituationer. Genom att motivera sitt beslut kan chefläkaren även besluta att patienten inte alls tas in på sjukhuset. Då skall VALVIRA finna en annan vård- eller undersökningsplats för patienten. Läkaren beslutar om vården, undersökningen och diagnosen. Fast vård och undersökning i detta sjukhus stödjer sig på författningar om ”vård oberoende av patientens vilja” i mentalvårdslagen, är målet att genomföra vården så långt som möjligt i samförstånd med patienten.