Utskrivning från sjukhuset

/ Vårdarbete och patienombud / Utskrivning från sjukhuset

De farliga och de svårskötta patienterna utskrivs från Niuvanniemi sjukhus med läkarens tillstånd. En framställning om utskrivning av kriminalpatienterna görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA), som beslutar att patienten skall övervakas av mentalvårdsbyrån under högst ett halvt år innan patienten slutgiltigt utskrivs från sjukhuset. Under övervakningstiden skall patienten enligt överenskommelse besöka mentalvårdsbyrån som rapporterar om patientens hälsotillstånd till sjukhuset. Om patientens psykiska hälsa försämras under övervakningstiden skall patienten flyttas tillbaka till sjukhusvården. Om det inte uppstår några problem under övervakningstiden utskrivs patienten från sjukhuset och då överförs vårdansvaret till öppen vård.

Från Niuvanniemi sjukhus flyttar kriminalpatienterna och de farliga och svårskötta patienterna huvudsakligen till sjukvårdsdistriktens psykiatriska sjukhus och ibland till öppen vård.  Det ligger vanligtvis i patientens intresse att han/hon flyttas till sitt eget sjukhus närmare det nätverk och det samhälle där han/hon skall senare lyckas i öppen vård .VALVIRA beslutar även om utskrivning från det egna sjukhuset i fråga om kriminalpatienterna.  Även andra sjukhus än statens sjukhus kan utföra övervakningen. De patienter som flyttar direkt från sjukhuset till öppen vård flyttar huvudsakligen till rehabiliteringshem eller till privata servicehem. Dessa hem erbjuder övervakat och stött boende som leds av personer som fått en utbildning inom mentalvården. Om en plats i öppen vård förhandlas på förhand även med social- och hälsovårdsmyndigheterna i patientens hemkommun . Ofta besöker patienterna sin hemkommuns psykiatriska sjukhus för korta utvärderingsperioder innan den framtida vårdplatsen bestäms.

Sinnesundersökningspatienterna kommer till undersökningen huvudsakligen från ett fängelse där de sedan flyttas tillbaka till efter undersökningen. Om den undersökta personen kommer någon annanstans ifrån än från fängelset flyttar han/hon efter undersökningen tillbaka till den plats han/hon kommit ifrån eller om patienten är hemlös ordnar man en bostad för honom/henne på hemorten.  De patienter som föreslagits vård väntar på beslutet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården på sjukhuset.