Vårdmetoderna

/ Vårdarbete och patienombud / Vårdmetoderna

I vården följs och tillämpas Gängse vård-rekommendationer, men på grund av problemens särskilda karaktär är man ofta tvungen att komma fram till mycket individuella lösningar. Syftet med verksamheten på Niuvanniemi sjukhus är att producera riksomfattande, rättspsykiatriska tjänster inom den högspecialiserade sjukvården, i samarbete med framför allt sjukvårdsdistriktens sjukhus. Största delen av patienterna lider av schizofreni. Dessutom har patienterna ofta problem med våldsamhet och aggressivitet samt rusmedel. Många har bakom sig flera tidigare vårdperioder på psykiatriska sjukhus. Bl.a. dessa faktorer ställer speciella krav på vården på Niuvanniemi sjukhus och på de vårdmetoder som tillämpas samt på forskningen och utvecklandet av dem.

Patientcentrering samt ett multiprofessionellt arbetssätt är utgångspunkter för planering, förverkligande och bedömning av vården. Patienten deltar i sin vård enligt sina egna resurser ända från början. När man definierar vårdbehovet, ser man patienten som en biopsykosocial helhet. Bedömningsskalorna som beskriver patientens tillstånd och som finns i patientdatasystemet samt vårdplaneringsblanketten som utarbetats på Niuvanniemi sjukhus, ger möjligheter för omfattande planering, förverkligande och bedömning av vården. Den enkätundersökning som sporadiskt genomförs bland patienterna och det kontinuerliga patientfeedbacksystemet ger värdefull information om hur belåtna patienterna är med den vård de fått och om deras erfarenheter och bedömningar på faktorer som hjälpt i vården, vilka som är viktiga när man utvecklar den patientcentrerade vården. Vårdkvaliteten utvecklas också enligt sjukhusets kvalitetskontrollsystem.

När patienten kommer till sjukhuset kräver hans/hennes sjukdomsgrad och våldsamhetsproblematik oftast att vården påbörjas på sjukhusets mest slutna avdelningar. Läkemedelsvård är ofta en förutsättning för att man får en vårdkontakt med patienten och kan använda interaktiva vårdmetoder. När patienten får bättre kontroll över sjukdomen och våldsamheten, förflyttas han/hon till avdelningar som erbjuder mer friheter och ansvar. Innan patienten blir utskriven från sjukhuset, övar han/hon att få kontroll över sitt liv och sig själv på avdelningarna för rehabiliterande vård där man även konkret testar att klara sig utanför sjukhuset bl.a. genom permission för t.ex. besök hemma, hos släktingar, på rehabiliteringshem och speciellt på sjukhus som arrangerar den fortsatta vården.