Arbets- och ergoterapi

/ Vårdarbete och patienombud / Vårdmetoderna / Arbets- och ergoterapi

Den psykiatriska ergoterapin är en bedömnings-, vård- och rehabiliteringsform som hör till den medicinska rehabiliteringen. Den är mycket viktig i helhetsvården av den psykiatriska patienten. Den syftar till att förebygga, eliminera eller minska de bidragande faktorerna i den psykosociala eller fysiska störningen och att förbättra individens livskvalitet. Man utnyttjar en ergoterapeut i bedömningen av patientens rehabiliteringsbehov och prestationsförmåga. Regelbundet deltagande i olika arbetsterapier skapar rytm i patientens dag och ger erfarenheter av att lyckas, samtidigt som det stärker patientens självförtroende.
I ergoterapin arbetar ergoterapeuter samt en fysioterapeut. Alla instruktörer i arbetsterapin har en utbildning inom vårdsektorn och största delen har dessutom en yrkesutbildning som förutsätts i ledning av respektive terapiform samt en lång erfarenhet. Sjukhusets ergoterapeutiska former omfattar arbetsterapi samt skapande terapi.

Arbetsterapiverksamheten arrangeras på fem olika terapipunkter.

Terapiagruppen för utomhus – och trädgårdsarbete – ULPU

ULPU är sjukhusets största arbetsterapienhet med totalt 74 platser: 60 patientplatser i gruppen för utomhusarbete samt 14 patientplatser i gruppen för trädgårdsarbete. I ULPU arbetar sju handledare, samtliga med vårdutbildning.
Vården och rehabiliteringen av patienterna grundar sig på ULPU:s vårdfilosofi och rehabiliteringsfaser.

ULPU omfattar varierande arbetsterapiaktiviteter som äger rum på hela sjukhusområdet.
Arbetsterapiaktiviteterna i ULPU har delats in i sex olika moduler; gruppen för trädgårdsarbete, gruppen för skogsarbete, gruppen för vård av parkområdena, transportgruppen, gruppen för avfallshantering och tvättjänster samt natur-, fiske- och motionsgruppen (LuKaLi).

Avdelningarna ansöker om en arbetsterapiplats i ULPU för patienter med remiss. Därefter bekantar sig patienten med arbetsenheten tillsammans med avdelningspersonalen.
Remisser och ärenden som hänför sig till arbetsterapiverksamheten handläggs av ULPU:s vårdteam, som sammanträder varje vecka på tisdagar. Teamet består av handledare och avdelningspersonal.
Vid behov deltar den närmaste chefen och den ansvariga läkaren för arbetsterapin i vårdteamet.

Handledarna och patienterna förflyttas vid behov inom arbetsterapienheten. ULPU:s vårdteam fastställer tyngdpunkten i verksamheten. Ändringar inom enheten görs enligt arbetsuppgifterna och patienternas vårdbehov. Placeringen av patienterna i arbetsterapienheten fastställs i första hand utifrån det individuella rehabiliteringsbehovet.

ULPU:s gruppverksamhet

Arbetsterapi som gruppverksamhet

Verksamhetsidén är att erbjuda patienterna på de slutna avdelningarna verksamhetsgrupper inom ramen för ULPU under och utanför arbetsterapitiden.
Syftet med grupperna är ge individuella färdigheter med tanke på övergången till arbetsterapi.
ULPU:s handledare leder grupperna i samarbete med avdelningspersonalen.

Natur-, fiske- och motionsgruppen – LuKaLi

LuKaLi erbjuder motions- och fritidsaktiviteter till alla patienter på sjukhuset.
Grupperna samlas utanför arbetsterapitiden och är öppna för alla patienter på sjukhuset.
Aktiviteterna består av motionsgrupper och utflykter. ULPU:s handledare leder grupperna i samarbete med en idrottsinstruktör och en fysioterapeut.

Terapigyggnaden

I sjukhusets välutrustade terapibyggnad, som byggdes år 1985, finns möjligheter till vävning och hobbyverksamhet och där finns även en teknisk arbetsterapipunkt.
De produkter som tillverkats som terapiarbete kan man köpa i terapibyggnadens butik. Butiken är öppen under terapibyggnadens arbetsdagar.

Vävning och hobbyverksamhet

Fem instruktörer leder arbetsterapin i vävningen och hobbyverksamheten. I vävningen har man möjlighet att väva bl.a. mattor, poppana och ryor på vävstol. I hobbyverksamheten kan man lära sig t.ex. tygtryck, stickning eller att reparera sina egna kläder.

Tekniskt arbete

Fyra instruktörer ansvarar för handledningen av det tekniska arbetet i trä-, tapetserings- och metallarbeten. I det tekniska arbetet görs också beställningsarbeten i mån av möjlighet, bl.a. cykelservice och möbelklädsel.

Skapande terapier och ergoterapier

Skötarna som skaffat utbildning i musikterapi och skapande terapier, ger handledning förutom i individuell musik- och konstterapi också i motsvarande terapi i grupper. Grupperna som leds av en konstterapeut, samlas varje vecka både i konstterapiutrymmena och på avdelningarna. På detta sätt kan också patienterna på de mest slutna avdelningarna delta i verksamheten. Individterapin och smågruppsarbetet är också viktiga rehabiliteringsvårdformer. Den öppna kvällsgruppen samlas onsdagar när patienterna kan utnyttja tjänsterna i stadsbiblioteket på sjukhuset.

Musikterapin har ökat under de senaste åren. Som bäst fungerar tre patientband. Också i musikterapin har man individuell handledning. Dessutom finns det musiklyssningsgrupper på flera avdelningar. Andra funktionella grupper är bl.a. gruppen i engelska, bibelkretsen, rusmedelsdiskussionsgruppen och friverksamhetsgruppen. I dessa grupper lär man sig och upprätthåller bl.a. sociala färdigheter. Konserter, teater och utflykter i närmiljön är populära verksamhetsformer.

Att arrangera fester och andra evenemang tillsammans med patienterna hör också till den funktionella terapin. I terapibyggnaden finns ett välutrustat undervisningskök där patienterna kan lära sig och öva sig i färdigheter som gäller matlagning, måltider samt hur man skaffar livsmedel förmånligt.

Fysioterapi

Fysioterapin är en del av patientens målinriktade och systematiska helhetsvård. Med fysioterapins medel och metoder strävar man efter att bl.a. rehabilitera somatiska besvär, styra ergonomin, kunna gestalta sin egen kropp och, med hjälp av detta, bygga upp en hel självbild.

Motionsterapi

Motionsterapins mål är att främja och upprätthålla patientens fysiska och psykiska kondition. Motionsterapin innebär mångsidig idrottsinstruktion både individuellt och i grupper.