Vårdarbete och patientombudsman

Etusivu / Vårdarbete och patientombudsman

Enligt 11 § i lagen om patientens ställning och rättigheter fungerar socialarbetare Markku Kekäläinen, tel. +358 295 242 453, som patientombudsman på Niuvanniemi sjukhus (ersättare för patientombudsmannen är socialarbetare Pirkko Hyttinen)

Patienterna kan kontakta patientombudsmannen antingen själv eller via skötaren (per telefon eller brev). Vid behov kan man komma överens om en tid för ett personligt möte.

11 § – Patientombudsman

Vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård skall utses en patientombudsman. Patientombudsmannen kan även vara gemensam för två eller flera verksamhetsenheter.

Patientombudsmannen skall:

  1. ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag,
  2. bistå patienten i frågor som nämns i 10 § 1 och 3 mom.,
  3. informera om patientens rättigheter samt
  4. även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda.

Enligt 10 § i lagen om patientens ställning och rättigheter har en patient som är missnöjd med den vård som han har fått eller med bemötandet i samband med den, rätt att framställa anmärkning till sjukhusdirektören som är
chefsläkare Eila Tiihonen, Niuvanniemi sjukhus, 70240 Kuopio

10 § – Påminnelse

En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han har fått eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten i fråga. Anmärkningen skall avgöras inom skälig tid från det den gjordes.

En anmärkning begränsar inte patientens rätt att anföra klagan över vården eller bemötandet i samband med den hos de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården.

Om vid behandlingen av anmärkningen framgår att vården eller bemötandet kan leda till patientskadeansvar enligt patientskadelagen (585/86), skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen (412/74), åtal, återkallande eller begränsning av rätten att utöva yrke eller disciplinärt förfarande enligt den yrkesutövningslagstiftning som gäller för hälso- och sjukvården eller disciplinärt förfarande enligt någon annan lag, skall patienten informeras om hur ärendet kan anhängiggöras hos behörig myndighet eller behörigt organ.