In english På svenska
 

NEVA: NIUVANNIEMEN sairaalan ERITYISEN VAIKEAHOITOISTEN ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO (Os. 20: 13 sairaansijaa, nimi muuttunut 1.1.2012 alkaen)

NEVA-logo

YLEISTÄ
Osasto toimii kunnallisen terveydenhuollon lisänä tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun yksikköjen keinot eivät ole riittäneet turvaamaan alaikäisen itsensä tai muiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja turvallisuutta.
Hoitojakso Niuvanniemen sairaalan NEVA-osastolla kestää vaikea-asteisen psyykkisen oirehdinnan vuoksi jopa yli vuoden. Jotta osastojaksolta saatu hyöty ei valuisi hukkaan, tarvitsee alaikäinen potilas lähiverkostonsa tuella psyykkiseen vointiinsa ja tarpeisiinsa sopivan jatkohoitopaikan.
Pidämme tämän vuoksi tärkeänä jo lähetteen laadintavaiheessa alustavien jatkohoitovaihtoehtojen selvittämistä alaikäisen kotikunnassa.

ALAIKÄISEN POTILAAN OHJAUTUMINEN NEVAAN

Alaikäiset potilaat tulevat osastolle suunnitellusti kiireellisyysarvion perusteella.
Lääkärin laatima lähete osoitetaan ensisijaisesti osaston vastaavalle ylilääkärille. Lähetteen tulee sisältää myös tieto maksusitoumuksen alustavasta kestosta. Lähettävän terveydenhuollon yksikön on huolehdittava voimassa olevan mielenterveyslain 14.12.1990/1116 /6.6.2014/438 (9 a §  ja 12 a §) hoitopäätösprosessin toteutumisesta. NEVAan tullessaan alaikäisellä potilaalla on oltava voimassa oleva sulkeva hoitoon määräämispäätös (M3-päätös).

NEVA: MITÄ ERITYINEN VAIKEAHOITOISUUS JA/TAI VAARALLISUUS TARKOITTAA ALAIKÄISTEN POTILAITTEN KOHDALLA?
- Toistuva impulsiivinen, väkivaltainen käytös
- Vakava antisosiaalisuus rikoskierteineen, usein mukana vakava päihdeongelma
- Vakava toistuva itsetuhoisuus
- Vaikea-asteinen mielisairaus (esim. kaksisuuntainen mielialahäiriö, mielisairausasteinen masennus, muut psykoosit, skitsofrenia)
Osastolla tehdään myös vaativia diagnostisia arvioita.
NEVA-osastolla tehdään oikeuden määräämiä alaikäisen rikoksentekijän mielentilatutkimuksia ja hoidetaan sen jälkeen THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Oikeuspsykiatria) tahdosta riippumatta hoitoon määräämiä alaikäisiä potilaita.
Sosiaali– ja Terveysministeriön julkaisuja: Selvityksiä 2003:7,. 23.06.2003
Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito. Mitä mielenterveyslain käsite vakava mielenterveyden häiriö alaikäisillä tarkoittaa?

NEVA: OSASTON PROFIILISTA

Niuvanniemen sairaalan oikeuspsykiatrisen erityisosaamisen pitkä perinne on yhdistetty osaston moniammatilliseen, vankkaan henkilökuntarakenteeseen. Tämä mahdollistaa alaikäiselle potilaalle:
- vakaat, turvalliset rajat
- arkea tukevan ympäristön
- yksilöllisesti räätälöidyn tutkimuksen ja hoidon
Palvelun ostaja saa kliiniseen tietoon pohjautuvan suosituksen tarpeenmukaisesta jatkohoidosta

NEVA: OSASTOTUTKIMUKSEN JA HOIDON SISÄLLÖISTÄ

Alaikäisen potilaan tutkimuksen ja hoidon onnistumiseksi tarvitaan toimivaa, luottamuksellista, molemminpuolista yhteistyötä ja yhteisvastuuta vanhempien/vanhempien edustajien, alaikäisen potilaan muiden läheisten, alaikäisen potilaan kotikunnan toimijoiden sekä palvelun ostajan välillä.  Jokaiselle potilaalle laaditaan hänen tarpeistaan lähtevä hoitosuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Tehtävämme on pitää kaikki potilaan hoitoon osallistujat ajan tasalla hoidon toteutumisesta, hoitosuunnitelmasta sekä voinnista. Parhaiten tämä toteutuu. kunkin  potilaan kohdalla yksilöllisesti sovittujen hoito- ja verkostoneuvottelujen (sairaalassa myös videoneuvottelumahdollisuus) avulla.
Hoitoon sisältyvät säännöllisesti toteutuvat hoitosuhdekeskustelut sekä tarpeen mukaan arvioitu lääkehoito.. NEVA- osastolla on käytössä myös erityisiä keinoja kuten mm. navigoitu magneettistimulaatiohoito (toteutuu Kuopion yliopistollisen sairaalan neurofysiologian yksikössä) sekä potilaan sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutuskykyä kohentamaan tarkoitettu oksitosiini- nenäsuihke. Osasto toimii yhteisöllisin periaattein, Usein hoitojakson tavoitteisiin sisältyy alaikäisen potilaan vastuunoton opettelua sekä omista asioista ja tekemisistä että muiden ihmisten huomioimisen harjoittelua. Hoidossa hyödynnetään toiminnallisia ja luovia ryhmiä. Potilaan vanhempia /vanhempien edustajia tavataan tarpeen mukaan suunnitellusti. Työtapamme on pitää aktiivisesti, sovitusti ja säännöllisesti yhteyttä omaisiin myös puhelimitse.
Oppivelvollisille on osaston yhteydessä Kuopion perusopetuksen Alavan erityiskoulun Niuvan yksikkö (2 erityisopettajaa + koulunkäynnin ohjaaja).

NEVA: TOIMINTAKÄYTÄNNÖISTÄ

Potilaan tutkimuksen ja hoidon toteutumiseen vaikuttavat lait: Lähtökohtana ovat voimassa olevat potilaan tutkimusta ja hoitoa koskevat lait, erityisesti laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992--) sekä voimassa oleva mielenterveyslaki (1990--).
Rauhoittumiskeinot: Yhdessä jokaisen potilaan kanssa mietitään ja sovitaan hänelle toimivista rauhoittumiskeinoista, joista potilas valitsee yhdessä henkilökunnan kanssa kulloiseenkin tilanteeseen toimivimman (esim. tarkkaavuuden ja toiminnan siirtäminen muuhun ahdistavan olon helpottamiseksi).
Keinoja pakon käytön vähentämiseen: Keskeisiä henkilökunnan käyttämiä keinoja ovat: rauhallinen toimintatapa, potilaan arjen sujumisen tukeminen ja todellisuudentajun vahvistaminen päivittäisillä suunnitelluilla toiminnoilla ja aikataulutuksella, potilaan provosoinnin välttäminen (tarvittaessa toinen henkilökunnan jäsen tulee jatkamaan konfliktitilanteen selvittelyä). Pidämme hyvän ammattitaidon osoituksena henkilökunnan kykyä tarpeen vaatiessa jäävätä itsensä tämän tyyppisissä konfliktitilanteissa.
Olemme onnistuneet siinä, että viime vuosina NEVA- osastolla on tarvittu pakon käyttöä (huone- ja sitomiseristys) yhä vähemmän.
NEVA- osastolla on toinen sitomis- ja huone-eristystila muutettu syksyllä 2013 rauhoittumistiloiksi, missä potilas voi hoitohenkilökunnan avustuksella opetella kehitystasonsa ja taipumustensa mukaisesti rauhoittumista esim. vaikka kuuntelemalla itselle mieluista musiikkia, piirtämällä, rakentelemalla jotakin itselle mieluista tai polkemalla vaikka kuntopyörää.
Harjoittelu ja opettelu itsenäisemmän ja omatoimisemman selviytymisen tukena: Kunnalliseen lasten -ja nuorisopsykiatriaan verrattuna hoitojaksot NEVAssa ovat potilaiden psyykkisistä erityisvaikeuksista ja usein psykoosisairaudesta (= todellisuuden tajun pettäminen) johtuen huomattavasti pidempikestoisempia. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoitella ja opetella henkilökunnan avustuksella osastolla sekä sieltä käsin potilaan parempaan arjen sujumiseen (joustavuuden ja pitkäjänteisyyden opettelu) sekä erityistarpeisiin liittyviä asioita kuten tiedonkäsittelykykyä (esim. työmuisti), toiminnanohjausta (kyky viedä aloittamansa asia/tehtävä sen sujumista arvioiden päätökseen), hahmottamista (esim. kyky suunnistaa johonkin paikkaan tai kyky hahmottaa oman kehon toimintoja) sekä hieno- ja karkeamotoriikkaa (esim. pienoismallien rakentelu ja erilaiset liikunnalliset aktiviteetit).

KÄSIPUHELIMEN KÄYTTÖ

Jokainen potilas saa osastojakson ajaksi lainaksi sairaalan kamerattoman (tietosuoja) käsipuhelimen. Vanhemmat/vanhempien edustajat vastaavat puhelimen käyttökuluista. Sairaalan kanttiinista (ei ole sairaalan toimintaa) on mahdollisuus ostaa prepaid -liittymä. Potilaat voivat käyttää puhelinta sovittuina soittoaikoina niin, että osaston muut toiminnat eivät häiriinny. Henkilökunta opastaa tässä.
Jos puhelimen käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, ottaa henkilökunta yhteyttä vanhempiin/vanhempien edustajiin asian selvittämiseksi.

LIIKKUMINEN OSASTON ULKOPUOLELLA
On tilanteita, jolloin potilaan liikkumista Niuvanniemen sairaala-alueella joudutaan rajoittamaan voimassa olevan mielenterveyslain perusteella joko potilaan psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja/tai muiden koskemattomuuden takaamiseksi. Rajoitusten määräämisestä ja poistamisesta päättää lääkäri.
Sairaala-alueella alaikäiset potilaat eivät voi koskaan liikkua yksin. Mukana on aina joko vastuullinen aikuinen henkilökunnasta tai huoltaja/sijaishuoltaja .

POSTILÄHETYKSET

Turvallisuussyistä potilaalle tulleet kirjeet avataan yhdessä hoitajan kanssa Viranomaisten tai oikeusavustajansa lähettämät kirjeet potilas avaa valvomatta. Ruokapaketteja ei oteta vastaan (pilaantumisvaara).

INTERNET

Alaikäisellä potilaalla on mahdollisuus käyttää potilashuoneessaan omaa tietokonetta tai tablettia, kun potilaan psyykkinen vointi sen sallii. Vanhemmat/vanhempien edustajat ovat vastuussa tietokoneen tai tabletin hankkimisesta sekä laitteen liittymän kustannuksista. Tavoitteena on ohjata alaikäistä potilasta turvalliseen sosiaalisen median käyttöön ja tiedonhakuun.

RAHALIIKENNE

Sairaalahoidon aikana alaikäisellä potilaalla on järkevää olla käytössä vanhempien/vanhempien edustajien luvalla ja vastuulla pieniä ostoksia varten Visa Electron -maksukortti (maksukortin myöntämisen alaikäraja pankista riippuen 10-11v). Vanhemmat/vanhempien edustajat määrittelevät tililtä nostorajan sekä huolehtivat sen saldosta (nettipankkitunnukset vanhemmilla tai vanhempien edustajilla).

TURVALLISUUS

Pidämme erityisen tärkeänä, että NEVAaan ei kulkeudu päihdyttäviä/vahingoittavia aineita (esim. huumeet tai muut päihteet) tai esineitä, joilla olisi mahdollista vahingoittaa itseä tai muita. Osastolla on käytössä metallinpaljastin. Henkilökunta arvioi tarkasti kaikkien osastolle käyttöön annettavien tavaroiden turvallisuuden.

VIERAILUT

Vierailut tapahtuvat ainoastaan ennalta sovitusti ja niissä on läsnä (vierailutilassa tai käytävällä) henkilökunnan jäsen. Koska vierailuja varten on käytössä vain yksi huonetila,, toivotaan vierailukerran enimmäiskestoksi 2 tuntia. Potilaan psyykkisen voinnin salliessa voi vierailu sovitusti toteutua myös liikkuen sairaala-alueella tai sairaala-alueen ulkopuolella.

NEVAn PERUSSÄÄNNÖT

• Kaikenlainen fyysisen ja henkisen väkivallan käyttö ja sillä uhkaaminen on kielletty = nollatoleranssi.
• Sekä henkilökunnalta että potilailta edellytetään asiallista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä.
• Potilaat eivät saa mennä toisen huoneeseen (se on kunkin oma rauhoitettu tila esim. läksyjen tekoa varten).
• Toisen omaisuuteen ei saa koskea eikä käyttää, henkilökunta ratkaisee epäselvät tilanteet.
• Rahan lainaaminen ja kaikki kaupanteko (tavarat, palvelukset maksuna, vaihtokauppa) on kielletty.
• Jokaisen tulee huolehtia yhteisten tilojen siisteydestä.

Yhteystiedot:

Niuvanniemen sairaala
Niuvankuja 65
70240 Kuopio
Vaihde 0295 242 111
(klo 8.00–16.15)
Johtava lääkäri Eila Tiihonen p. 0295 242 204
Ylilääkäri Tero Hallikainen p. 0295 242 212
Henkilökunta (kanslia) p.0295 242 660
Henkilökunta (kanslia) p.0295 242 678
Varanumero (kanslia) p. 017 - 368 2425
Erikoislääkäri Liisa Eloranta p. 0295 242 668
Erikoislääkäri Outi Kaarre p. 0295 242 661
etunimi.sukunimi@niuva.fi

c-siipi
päiväsali
nukkekoti
monitoimitila
ruokailutila
ulkoilupiha

Päivitetty 02.01.2018