De styrande bestämmelserna

/ Sjukhusets verksamhet / Undersökning och vård av patienter / De styrande bestämmelserna

Bestämmelser som styr patientvården:

 1. Finlands grundlag, 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter
 2. mentalvårdslag och –förordning
 3. lag och förordning om statens sinnessjukhus
 4. lag om patientens ställning och rättigheter
 5. internationell människorättskonvention (Förordning 8/1976 om ikraftträdandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och det fakultativa protokollet till denna).
 6. lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 7. patientskadelag
 8. lag om likabehandling
 9. jämställdhetslag
 10. lag om förmyndarverksamhet
 11. strafflag