Vårdarbete och patienombud

/ Vårdarbete och patienombud

Patienombud för Niuvanniemi sjukhus, enligt 11 § i lagen om patienternas ställning och rättigheter, kan kontaktas på telefon +358 295 242 453 på tisdagar och torsdagar mellan klockan 8.00-12.00.

Enligt 10 § lagen om patienternas ställning och rättigheter har en patient som inte är nöjd med den erhållna hälso- och sjukvården och därmed sammanhängande behandling rätt att göra invändning till sjukhusledningen, dvs. Medicinsk chef Allan Seppänen, Niuvanniemi sjukhus, 70240 Kuopio.

10 § – Påminnelse

En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han har fått eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten i fråga. Anmärkningen skall avgöras inom skälig tid från det den gjordes.

En anmärkning begränsar inte patientens rätt att anföra klagan över vården eller bemötandet i samband med den hos de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården.

Om vid behandlingen av anmärkningen framgår att vården eller bemötandet kan leda till patientskadeansvar enligt patientskadelagen (585/86), skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen (412/74), åtal, återkallande eller begränsning av rätten att utöva yrke eller disciplinärt förfarande enligt den yrkesutövningslagstiftning som gäller för hälso- och sjukvården eller disciplinärt förfarande enligt någon annan lag, skall patienten informeras om hur ärendet kan anhängiggöras hos behörig myndighet eller behörigt organ.