Osastojen esittelyt

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Osastot / Osastojen esittelyt

Osasto 1

p. 0295 242 310

Osasto 1 on 21-paikkainen tutkimus- ja vakautusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä sekä vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia potilaita. Osasto on profiloitunut erityisesti pitkäaikaisesti vaikeahoitoisten ja väkivaltaisten potilaiden hoitoon. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Osaston toimintaa ohjaavat sairaalan arvot, jotka ovat potilaslähtöisyys, perusoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen, ammatillisuus ja tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus sekä työhyvinvointi. Hoito on yksilöllistä ja potilaslähtöistä ja erityisesti pakkokeinojen vähentämiseen on osastolla pyritty paneutumaan. Hoitoa toteutetaan ammatillisesti, potilaiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Osasto 2

p. 0295 242 324

Osasto 2 on miesten 24-paikkainen jatkokuntoutusosasto. Hoidamme potilaita yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti perusoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen. Potilaan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänhallinta. Potilas osallistuu hoitonsa ja kuntoutuksensa suunnitteluun moniammatillisen tiimin kanssa yhteistyössä. Potilaalla on terapeuttinen hoitosuhde omahoitajan kanssa ja lisäksi mahdollisuus mm. psykologin, sosiaalityöntekijän tai toimintaterapeutin palveluihin.  Psykososiaalinen kuntoutus suunnitellaan hoitosuunnitelman pohjalta potilaslähtöisesti. Sairauteen liittyvän ymmärryksen lisääntymistä tuetaan psykoedukaatiolla joko ryhmä- tai yksilömuotoisena. Lisäksi tarjoamme neurokognitiivisia valmiuksia kehittävää yksilöhoitoa (CRT kognitiivinen remediaatioterapia), monipuolisesti kognitiivisia valmiuksia kehittäviä harjoitusohjelmia (mm. MCT metakognitiivinen harjoittelu ja SCIT sosiaalisen kognition harjoitusohjelma), tunnesäätelytaitojen harjoittelua (dialektisen käyttäytymisterapian taitovalmennus) ja arkitaitojen harjoitteluryhmiä. Aktiviteettejä järjestetään potilaiden toiveiden mukaan.

Teemme mielellämme yhteistyötä potilaiden omaisten kanssa. Osastolta on mahdollista käydä suunnitellusti harjoittelujaksoilla sekä itsenäisillä kotilomilla.

Osasto 3

p. 0295 242 330

Osasto on oikeuspsykiatrinen naisten suljettu tutkimus- ja vakautusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan oikeuspsykiatrisia potilaita ja vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia potilaita sekä tehdään mielentilatutkimuksia. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden koulutuspaikkana.

Osasto 4

p. 0295 242 340

Osasto on 16-paikkainen oikeuspsykiatrinen miesten suljettu tutkimus- ja vakautusosasto, jossa tehdään mielentilatutkimuksia. Lisäksi osastolla hoidetaan sairauden akuutissa vaiheessa olevia oikeuspsykiatrisia- ja vaikeahoitoisia potilaita, ohjataan potilaita jatkohoitoon sairaalan muille osastoille ja tehdään vaarallisuusarvioita. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana.

Osasto 5

p. 0295 242 350

Osasto 5 on 22 paikkainen suljettu kuntoutusosasto. Osastolla jatkohoidetaan ja kuntoutetaan alkuvaiheen hoidon jälkeen suljetuimmilta osastoilta siirtyviä oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita moniammatillisesti, Käypä hoito -suositusten mukaisesti ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Hoidon ja kuntoutuksen edetessä potilaat siirtyvät yleensä jatkohoitoon sairaalan avoimemmille osastoille. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden koulutuspaikkana.

Yhteydenpito ja vuorovaikutus omaisten ja läheisten kanssa on tärkeä osa potilaan hoitoa ja kuntoutusta, teemmekin mielellämme yhteistyötä potilaan omaisten ja läheisten kanssa. Omaiset ja läheiset voivat myös vierailla potilaan luona.

Osasto 6

p. 0295 242 360

Osasto 6 on 22-paikkainen oikeuspsykiatrinen miesten kuntoutusosasto, jolla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita, joilla psykoosisairauden lisäksi on todettu päihderiippuvuus sekä persoonallisuushäiriö tai persoonallisuuden sosiaalista vuorovaikutusta merkittävästi haittaavia piirteitä. Lisäksi osastolla on valmius tehdä mielentilatutkimuksia.  Hoitomenetelmät ovat käypä hoito suosituksen ja pakon vähennyksen ydinstrategioiden mukaisia. Potilaiden hoito perustuu yhdessä potilaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa laadittuun hoitosuunnitelmaan. Keskeisiä hoitokeinoja ovat lääkehoito, hoitosuhdetyöskentely, psykoedukaatio sekä erilaiset kognitiiviset, psykososiaaliset ja toiminnalliset hoito- ja kuntoutusmuodot. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on olennainen osa potilaan hoitoa ja kuntoutumista. 

Osasto toimii sekä lääketieteen että sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelupaikkana.   

Osasto 7

p. 0295 242 370

Osasto 7 on 24-paikkainen miesten tutkimus- ja vakautusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan moniammatillisesti oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita. Osastolla hoidettavat potilaat ovat yleensä kuntoutumisen alkuvaihees­sa tai sairauden akuutissa vaiheessa. Potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyös­sä potilaan kanssa. Potilailla on mahdollisuus hyödyntää sairaalan erilaisia terapiamuotoja osastolla ja osaston ulkopuolella. Potilaat siirtyvät pääsääntöisesti osastolta jatkohoitoon sairaalaan toisille osastoille. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana

Osasto 8

p. 0295 242 380

Osasto on 20-paikkainen miesten suljettu oikeuspsykiatrinen  tutkimus- ja vakautusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan mielentilatutkimuksen jälkeen rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä sekä vaarallisia ja vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita. Osastolla tehdään myös vaarallisuuden arvioita ja mielentilatutkimuksia. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

Osasto 9

p. 0295 242 390

Osasto 9 on 24-paikkainen suljettu kuntoutusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita. Potilaiden hoidon ja kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita ovat psykoosioireiden lieventyminen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuminen sekä sairaudentunnon vahvistuminen. Hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lähtökohtina ovat potilaslähtöisyys ja yksilöllisyys. Potilaiden hoito perustuu yhdessä potilaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa laadittuun hoitosuunnitelmaan. Keskeisiä hoitokeinoja ovat lääkehoito, hoitosuhdetyöskentely, psykoedukaatio sekä erilaiset kognitiiviset, psykososiaaliset ja toiminnalliset hoito- ja kuntoutusmuodot. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on olennainen osa potilaan hoitoa ja kuntoutumista. Teemme mielellämme yhteistyötä potilaan läheisten kanssa. Vierailuista sovitaan etukäteen. Kuntoutumisen edetessä potilaat siirtyvät pääsääntöisesti jatkohoitoon sairaalan kuntoutusosastoille.

Osasto 10

p. 0295 242 400

Osasto on 28-paikkainen miesten suljettu jatkokuntoutusosasto, jossa hoidetaan pitkälle kuntoutuneita sairauden akuutin vaiheen ohittaneita oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita, joilla on jo valmiuksia hyödyntää laajemmin sairaalan tarjoamia palveluita. Hoidossa keskeistä on yksilöllisyys, potilaslähtöisyys ja moniammatillisuus sekä psykoedukaation eli koulutuksellisen terapian hyödyntäminen, mikä antaa potilaille lisää valmiuksia tunnistaa sairauden oireita ja omia voimavarojaan. Kuntoutumisen etenemisen myötä potilaat siirtyvät joko toiselle kuntoutusosastolle, kotikunnan mukaiseen sairaalaan tai kuntoutumiskotiin.

Osasto 11

p. 0295 242 410

Osasto on 20-paikkainen sekä miesten että naisten jatkokuntoutusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan moniammatillisesti oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita. Osastolla voidaan tehdä tarvittaessa mielentilatutkimuksia. Yksikössä on osaamista myös somaattisten sairauksien hoitamiseen, lisäksi osasto toimii sairaalan pandemiaosastona.

Toiminnan tavoitteena on kuntouttaa potilaita kotikunnan sairaaloihin ja kuntoutuskoteihin. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on olennainen osa potilaan hoitoa ja kuntoutumista, me teemme mielellämme yhteistyötä potilaan läheisten kanssa. Vierailuajat sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa.

Osasto 12

p. 0295 242 420

Osasto 12 on suljettu 21- paikkainen jatkokuntoutusosasto. Osastolla toimitaan moniammatillisesti hoitaen ja kuntouttaen oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita, jotka ovat ohittaneet sairauden akuutimman vaiheen. Potilaat siirtyvät jatkohoitoon pääsääntöisesti oman kotikunnan sairaalaan tai sairaalan avo-osastolle sekä mahdollisesti myös muihin hoito-tai asumisyksiköihin.

Potilaiden hoito on yksilöllistä ja potilaslähtöistä. Hoitoa toteutetaan ammatillisesti, potilaiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen. Hoidon tavoitteena on potilaiden psyykkisen tilan, toi­mintakyvyn ja sosiaalisten taitojen sekä elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen. Toiminnassamme keskeistä on kartoittaa yksilölliset tuen tarpeet ja antaa erilaisia valmiuksia arjessa selviytymiseen sairaalahoidon jälkeen. Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin on olennainen osa potilaan hoitoa ja kuntoutumista. Teemme mielellämme yhteistyötä omaisten kanssa. Vierailuista ja vierailuajoista sovitaan etukäteen yhdessä henkilökunnan kanssa.

Osasto 13

p. 0295 242 430

Osasto on avoin jatkokuntoutusosasto, jossa hoidetaan oikeuspsykiatrista asiantuntemusta vaativia kriminaali- ja vaikeahoitoisia potilaita. Osastolla hoidetaan sekä mies- että naispotilaita, ja tavoitteena on kuntouttaa potilaita avohoitoon mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin tai jatkohoitoon kotikuntien sairaaloihin. Potilaspaikkoja on 21. Osastolla hyödynnetään psykososiaalisia hoitomuotoja keskittyen mm. psykoedukaatioon, ryhmämuotoisiin interventioihin ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Osastolta käydään suunnitellusti mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa harjoittelujaksoilla.

Neva: Niuvanniemen sairaalan erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten hoito-osasto

p. 0295 242 660

Osasto toimii kunnallisen terveydenhuollon lisänä tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun yksikköjen keinot eivät ole riittäneet turvaamaan alaikäisen itsensä tai muiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Hoitojakso Niuvanniemen sairaalan Neva-osastolla kestää vaikea-asteisen psyykkisen oirehdinnan vuoksi useita kuukausia, keskimäärin jopa vuoden.
Pidämme tämän vuoksi tärkeänä jo lähetteen laadintavaiheessa alustavien jatkohoitovaihtoehtojen selvittämistä alaikäisen kotikunnassa.

Osastolla tehdään myös vaativia diagnostisia arvioita ja oikeuden määräämiä alaikäisen rikoksentekijän mielentilatutkimuksia sekä hoidetaan sen jälkeen THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Oikeuspsykiatria) tahdosta riippumatta hoitoon määräämiä alaikäisiä potilaita.

Sosiaali– ja Terveysministeriön julkaisuja: Selvityksiä 2003:7,. 23.06.2003
Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito. Mitä mielenterveyslain käsite vakava mielenterveyden häiriö alaikäisillä tarkoittaa?

Oppivelvollisille on osaston yhteydessä Kuopion perusopetuksen erityisopetusyksikön Alavan koulun Niuvan yksikkö (2 erityisopettajaa + koulunkäyntiavustajat).

Vierailut tapahtuvat ainoastaan ennalta sovitusti ja niissä on läsnä henkilökunnan jäsen. Vierailun enimmäiskesto on 2 tuntia.